ANBI

Stichting Green City Buzz verbetert en verduurzaamt bestaande bebouwde gebieden. Daarmee voegen we waarde toe voor de stakeholders van een gebied. Voor hen kan die waarde economisch zijn. Voor ons is die alleen maatschappelijk: we willen duurzame ontwikkeling stimuleren en maken daar zelf dus geen winst op. We zetten ons zo in voor algemeen belang, en hebben om die reden ANBI-status aangevraagd. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Bepaalde gegevens moeten bijvoorbeeld openbaar zijn. Hieronder vind je daarom organisatorische, financiële en administratieve informatie over Stichting Green City Buzz.

 

ORGANISATIE

Stichting Green City Buzz

RSIN: 857319097
KvK: 68142838
Vijzelstraat 20
1017 HK Amsterdam

Tanja van der Knoop, oprichter en bestuurder
+31 6 15050520
tanja@greencitybuzz.nl

 

DOELSTELLINGEN

Stichting Green City Buzz wil door verbetering en verduurzaming van bestaande bebouwde gebieden milieukundige, sociale en economische waarde toevoegen voor lokale stakeholders. Daaronder valt een schoon straatbeeld, vergroening, verbeteren van de sociale cohesie en verduurzaming op het gebied van energie en water, afval, circulariteit en logistiek. We kijken naar hele gebieden en (clusters van) kantoor-, retail- of horecagebouwen.

 

BELEIDSPLAN 2018

Managementsamenvatting

Stichting Green City Buzz zal zich in 2018 onder andere richten op:

1. Voortzetten en afronden project Secret Village (Westelijk deel Reguliersdwarsstraat en zijstraten)
Met enigszins andere accenten dan in 2017 – waaronder meer focus op pandeigenaren en kantoorgebruikers – willen we dit programma met een groot aantal deeltrajecten verder opleveren. Wel is het zo dat we voor een aantal projecten nadrukkelijk de medewerking van de gemeente nodig hebben, die ons vaak is toegezegd maar nog niet of niet genoeg is ingevuld. Halverwege januari 2018 zijn we druk bezig om dit proces te versnellen.

2. Vanuit project Secret Village hele processen, subsidiestelsels of vergunningssystemen verbeteren – soms door ze totaal opnieuw in te richten. We hebben bijvoorbeeld zelf ervaren hoe ingewikkeld het is om collectief zonnepanelen aan te leggen in een gebied. Dat proces willen we graag makkelijker maken. Zo ontdekken we in alles wat we doen waar de echte duurzaamheidswinst te behalen valt, en gaan we daarmee aan de slag.

3. Het delen van onze ervaringen op verschillende manieren, zoals een verzameling van onze lessons learned, maar ook het geven van lezingen en het opzetten van een sustainable shared space.

4. Vanuit de point of entry van bestaande projecten opschalen, door bijvoorbeeld de keten in te gaan. Denk hierbij aan pandeigenaren, maar ook aan leveranciers en andere betrokkenen.

5. Het ontwikkelen van nieuwe projecten met gemeenten, project- en gebiedsontwikkelaars, vastgoedeigenaren en ondernemersverenigingen. Vaak zal dit beginnen met het aanleggen van groen en het verbeteren van de sociale cohesie; soms zullen we focusen op een specifiek verduurzamingstraject. 

6. Het aangaan van nieuwe partnerships met relevante partijen.

 

BESTUURDERS

Vanwege het karakter van de stichting, waarvoor meerdere mensen werkzaamheden zouden verlenen, hebben we op advies van Norton Rose Fullbright gekozen voor een vorm waarbij er één bestuurder/directeur is en een Raad van Toezicht. De Bestuurder van Stichting Green City Buzz is Tanja van der Knoop. De Raad van Toezicht bestaat uit Jan-Paul Holla en Eric de Bruin. Binnenkort komt er een derde Toezichthouder bij. 

 

BELONINGSBELEID

Raad van Toezicht, adviseurs noch bestuur krijgen betaald. De Bestuurder krijgt alleen betaald voor haar directiewerkzaamheden. Deze vergoeding bedraagt voor fulltimewerkzaamheden € 6,000 ex btw per maand. Ter vergelijking: het normale tarief van de Bestuurder was tussen de €1200 en € 1500 per dag.

 

selectie van onze activiteiten in 2017

Vergroening

 • Secret Village: Westelijk deel Reguliersdwarsstraat en zijstraten, Amsterdam
 • Almere Haven
 • Oostelijk deel Reguliersdwarsstraat en zijstraten, Amsterdam

 

Verduurzaming Secret Village 

 • Verkeersdrukvermindering door het bundelen van individuele horecacontracten voor afvalophaal
 • Schonestraatcampagne voor ondernemers
 • Gebiedsbrede uitvoering energiescans met klimaatpartner, met uitgebreid onderzoek naar meer conversies naar energiebesparende maatregelen
 • Dagelijkse inzameling van GFT-afval bij een pilotgroep horecaondernemers, in meerdere fracties
 • Vervanging reguliere urinoirs door waterloze urinoirs in meerdere horecagelegenheden en kantoren
 • Goedgekeurde aanvraag voor een zonnepanelendak op het Muntstaetegebouw. We hebben dit proces, waarin verschillende subsidies en vergunningen nodig zijn, collectief opgezet, en willen dit in 2018 uitbreiden naar een samenwerking met alle relevante pandeigenaren in het gebied
 • Contact met kantoorhuurders over verduurzaming
 • Verduurzaming van processen, het productaanbod en operaties van verschillende ketens, bijvoorbeeld van horecakoeling, horecaleveranties, hotelketens en vastgoedondernemers
 • Voorbereidingen voor lokale oesterzwammenteelt op koffiedik uit het gebied

 

Sustainable Shared Space 

 • Voorbereidingen voor het opzetten van een inspirerende Sustainable Shared Space: een ruimte voor een interactieve tentoonstelling over duurzaamheid en circulariteit, waar terplekke afval gescheiden, gerecycled en geüpcycled wordt

 

FINANCIEEL OVERZICHT

Download hier ons financieel overzicht over 2017.